การทำดอกข่า

              ดอกข่า  คือ  ดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากกลีบดอกไม้ให้มีรูปร่างลักษณะเป็นตุ้มค่อนข้างยาวปลายรีแหลมคล้ายกับดอกข่าจริง  ใช้สำหรับทำดอกตุ้มของอุบะ

              ดอกไม้ที่นิยมใช้ทำดอกข่า  ได้แก่   กุหลาบ   พุด   มะลิ   ดอกไม้อื่นบางชนิด   ก็สามารถนำมาทำดอกข่าได้   แต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย   เนื่องจากว่าใช้เวลาในการประดิษฐ์มาก  หรือทำแล้วไม่คงทนต่อการใช้เท่าที่ควร

วิธีการทำดอกข่ามี  2  วิธี
              1.การเย็บ
             2.การมัด

             HOME          NEXT